میراث جهانی بیایان لوت

تاریخ: 12 مهر 1399

به مناسب هفته گردشگری محوطه میراث جهانی بیابان لوت پاکسازی شد

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی بیابان لوت در استان کرمان، به مناسبت هفته گردشگری، محوطه عمومی کلوت های میراث جهانی بیابان لوت واقع در شهداد، روز جمعه 11 مهر 1399 از زباله پاکسازی شد. این برنامه با همت جمعی از جوامع محلی، فعالین حوزه گردشگری بیابان لوت و با همکاری مدیران استانی و محلی پایگاه جهانی بیابان لوت برنامه ریزی و اجرا گردید.