تصاویری از صنایع دستی جوامع محلی بیابان لوت
ﺳﻪشنبه، 25 تیر 1398
Menu

  

نام اثر: حصیر بافی

نام پدیدآورنده: فاطمه محمدی

مکان: روستای دهسلم


نام اثر: حصیربافی- بافت کیف حصیری

نام پدیدآورنده: خانواده محمدی

مکان: روستای دهسلم

 

 

نام اثر: حصیربافی- بافت کیف حصیری

نام پدیدآورنده: خانواده محمدی

مکان: روستای دهسلم

 

 

نام اثر: سوزن دوزی های سنتی شامل شماره دوزی- سِرمِه دوزی

نام پدیدآورنده: بانوان شهرستان نهبندان و روستای دهسلم

مکان: نهبندان- دهسلم

 

نام اثر: سوزن دوزی سنتی( شماره دوزی)

نام پدیدآورنده: بانوان شهرستان نهبندان و روستای دهسلم

مکان: نهبندان- دهسلم

 

 

نام اثر: سوزن دوزی سنتی( گلدوزی)

نام پدیدآورنده: فاطمه محمدی

مکان: روستای دهسلم

 

نام اثر: قالی بافی

نام پدیدآورنده: بانوان روستای دهسلم

مکان: روستای دهسلم


نام اثر: حصیربافی

نام پدیدآورنده: فاطمه سلمی

مکان: روستای دهسلم