پنجشنبه، 27 خرداد 1400

 «نمایشگاه مجازی میراث جهانی بیابان لوت» 

 «Virtual Exhibition of Lut Desert World Heritage»