پنجشنبه، 9 بهمن 1399

 «نمایشگاه مجازی میراث جهانی بیابان لوت» 

 «Virtual Exhibition of Lut Desert World Heritage»