ﺳﻪشنبه، 4 آذر 1399

فهرست فعالیت های پژوهشی: 

 

مطالعه پوشش گیاهی میراث جهانی بیابان لوت 

 پایگاه میراث جهانی بیابان لوت با همکاری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند بررسی و شناسایی پوشش گیاهی بیابان لوت را آغاز کرده است.