ﺳﻪشنبه، 21 اردیبهشت 1400

فهرست فعالیت های پژوهشی: 

 

مطالعه پوشش گیاهی میراث جهانی بیابان لوت 

 پایگاه میراث جهانی بیابان لوت با همکاری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند بررسی و شناسایی پوشش گیاهی بیابان لوت را آغاز کرده است.