ﺳﻪشنبه، 25 تیر 1398
Menu
 اهداف حفاظتی:
  - نظارت منظم بر قوانین موجود در زمینه حفاظت
  - شناخت لندفرم های حساس و حفاظت از آن ها
  - نظارت بر شبکه های زهکشی و حفظ اثر در مقابل خطرات ناشی از آن
  - تهیه تابلوهای راهنما در مناطق مختلف بیابان
  - تعیین مناطق حساس و تهیه قوانین مربوط به تردد در آن مناطق
  - ایجاد گشت های روزانه در منطقه و سیستم های هشدار دهنده برای جلوگیری از وقوع خطرات و آسیب ها در منطق